Anglický jazyk

Anglický jazyk Callanovou metódou

Toto vyučovanie anglického jazyka vo forme Callanovej metódy je veľmi účinnou metódou na učenie sa angličtiny rýchlo a efektívne. Je to priama a dynamická metóda, preto je veľmi vhodná pre deti, ktoré si určite obľúbia dynamickosť výučby našich kvalifikovaných učiteliek a určite sa počas hodiny nebudú nudiť.

Anglický jazyk je veľmi dôležitý, čo si každý určite uvedomuje, a preto je dôležité začať s ním čo najskôr. Callanova metóda môže na deti pôsobiť ako angličtina hravou formou, aj kvôli našim prispôsobivým učiteľkám, ktoré sa snažia, aby angličtina pre deti prebiehala zaujímavo, hravo, ale zároveň efektívne a aby si deti z hodín čo najviac odniesli. Výhodou je, že učivo sa neustále opakuje, takže deti nie sú zaťažene tým, že by sa museli doma extrémne dlho pripravovať, alebo si robiť ťažké domáce úlohy, pretože si veľa zapamätajú práve z týchto zaujímavých, pestrých a hravých hodín.

10 zásad výučby, ktorými sa riadime

Schopnosť porozumieť

Vychádzame z princípu, ako keď sa malé deti učia materinský jazyk. Deti reagujú na určitý podnet vyslovený v cudzom jazyku hravou formou, nenásilne. Učiteľka prebúdza motiváciu k porozumeniu mimikou, gestikuláciou, obrázkami a podobne.

Využitie hier a pohybu

Deti sa s angličtinu zoznamujú prirodzenou formou pomocou scénok, hier, súťaží, pesničiek, rozprávania a pohybu. V rámci hry sa bavia, ale zároveň učia.

Nepriame učenie

Deti nerozlišujú jazyk od reality, ktorú zažívajú. Miesto klasickej výučby so slovami ako prvkami preto zapájame rozprávky, básničky, hádanky, ktoré deti radi napodobňujú a jazyk si tak osvojujú nepriamo.

Rozvíjanie predstavivosti

Deti majú veľkú fantáziu a chcú vedieť ako rozprávky, či príbehy pokračujú a tak sa zapájajú do rozprávok, piesní, hier a to im umožňuje pracovať s cudzím jazykom rovnako ako s materinským.

Aktivácia všetkých zmyslov

Výučbu spestrujeme prostredníctvom manipulačných činností, konštruktívnych a grafických činností, zmyslových hier a pohybových, hudobných aktivít.

Striedanie činností

Deti sa sústreďujú spravidla len niekoľko minút, preto musí byť výučba živá, pestrá a spojená s hrou a pohybom. Aktivity striedame po 5 až 10 minútach. Podľa potreby zaraďujeme činnosti, ktoré podnecujú aktivitu a skľudňujúce činnosti. U detí zvyšujeme pocit istoty a sebadôvery tým, že často zapojujeme aktivity, ktoré sú im dobre známe.

Upevňovanie

Častým opakovaním deti získavajú potrebnú sebadôveru. Deti potrebujú dlhší čas na to, aby cudzí jazyk vstrebali, skôr ako sú ho schopné aktívne používať. Prípadný stres z hovorenia odstraňujeme pomocou kolektívneho opakovania alebo metódou zábavnej hry, pesničky, rozprávania.

Individuálny prístup

Dôležitú rolu pri výučbe hrá pochvala učiteľky nielen za samostatný prejav, ale tiež za snahu, alebo správnu reakciu.

Používanie cudzieho aj materinského jazyka

učiteľka pri výučbe hovorí na deti v cudzom jazyku. Materinský jazyk používa výnimočne, napr. aby podporila sebaistotu detí, alebo im umožnila vyjadriť to, čo v cudzom jazyku nevedia.

Uplatnenie pozitívnej motivácie

pochvala hrá dôležitú rolu pri motivácii detí a podporuje ich sebadôveru. Učiteľka detí chváli v priebehu hodiny za každú prejavenú snahu a na záver hodiny im odovzdáva obrázkové razítka.

Vzorový plán hodiny

Privítame sa, pozdravíme sa  1 min.

Zopakujeme si látku z minulej hodiny ( kartičky s obrázkami, práca z minula, pomocou hračiek, CD, pesnička, básnička  3 min.

Uvedieme novú tému, čítame príbeh, prípadne tvoríme nejakú prácu na danú tému 5-10 min.

Hovoríme si nové slovíčka a frázy ( kartičky s obrázkami, omaľovankové zošity, hračky, audio CD aj.)  7 min.

Spievame pesničku, opakujeme básničku ( používame aj hudobné nástroje, obrázky…) 5 min.

Hráme skupinovú hru ( pohybové aktivity) 5 min.

Hovoríme si nové slovíčka a frázy 3 min.

Pochválime sa a rozlúčime sa ( deti dostávajú razítka a pochvalu potleskom ako formu motivácie) 1 min.

Hodina angličtiny prebieha každú stredu a piatok v čase od 9:00 hod. do 9:35 hod. doobeda a od 15:00 hod. do 15:35 hod. poobede.

Plán hodiny : Vyučovacia hodina trvá 30 minút. Prečo práve 30 minút? Ukázali to naše skúsenosti. 30 minút je maximálna doba po ktorú deti udržia pozornosť a zároveň najkratší čas potrebný k tomu, aby sa naučili niečo nové.

Razítka – v rámci pozitívnej motivácie deti behom výučby dostávajú razítka ( zvieratká).

Každé dieťa má svoj vlastný list, kam razítka zbiera a na konci každej hodiny dieťa s najväčším počtom razítiek získava malé prekvapenie za najlepší výkon. Samozrejme všetky deti si na konci hodiny zatlieskajú a každého učiteľka osobitne pochváli za snahu a dobrý výkon.